Bội chi ngân sách 2 tháng đầu ước đạt 3 ngàn tỷ đồng

79

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 131.8 ngàn tỷ đồng, bằng 10.9% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa 113.3 ngàn tỷ đồng, bằng 11.4%; thu từ dầu thô 5.2 ngàn tỷ đồng, bằng 13.7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 13.3 ngàn tỷ đồng, bằng 7.4%.
Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 9.3 nghìn tỷ đồng, bằng 14.6% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 28.1 ngàn tỷ đồng, bằng 14.5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 24.7 ngàn tỷ đồng, bằng 12.3%; thu thuế thu nhập cá nhân 9.5 ngàn tỷ đồng, bằng 11.8%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 24.4 ngàn tỷ đồng, bằng 8.5%; thu thuế bảo vệ môi trường 3.1 ngàn tỷ đồng, bằng 6.8%.
Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 134.8 ngàn tỷ đồng, bằng 9.7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 12.5 ngàn tỷ đồng, bằng 3.5%; chi trả nợ lãi 13.9 ngàn tỷ đồng, bằng 14.1%; chi thường xuyên 108.2 ngàn tỷ đồng, bằng 12.1%. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017 ước tính đạt 19.6 ngàn tỷ đồng, bằng 12% dự toán năm.
Theo đó, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2017, bội chi ngân sách ước đạt 3 ngàn tỷ đồng./.

Phạm Hưng/vietstock.vn

Bình luận

bình luận